https:/www.high-endrolex.com/34 https:/www.high-endrolex.com/34 Brunszvikterezovoda - Zöld Óvoda
 
Navigáció
· Fõoldal
· Szórólap
· Köszöntõ
· Elérhetõség
· Óvodai nevelési év rendje
· Csoportok, munkatársak
· Alapítvány
· Étkezés
· Dokumentumok
· Zöld Óvoda
· Beiratkozás
· Galéria
· Keresés
Pályázatok
· TÁMOP egészségnevelés és szemléletformálás
· Támop integráció
· Tesco pályázat
Óvodai dekorációk
· Tavasz
· Nyár
· Õsz
· Tél
· Születésnapos táblák
Élet a csoportban
· Maci
· Nyuszi
· Pillangó
· Katica
· Csiga
· Delfin
· Méhecske
· Süni
· Cinke
· Mókus
 
Zöld Óvoda

Az eltelt három - 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 - tanév értékelése

Óvodánkban az elmúlt három évben tovább mélyült a környezettudatos szemlélet. Pedagógusaink tudatosabbá váltak. Odafigyelnek a fenntarthatóságra, a környezet megismerésére, védésére.

Továbbra is feladatunknak tartjuk, hogy gyermekeink életkoruknak megfelelõ szinten, tevékenységeken keresztül megtapasztalják, megismerjék az õket körülvevõ természeti, társadalmi környezet jelenségeit, törvényeit.

Óvónõink környezettudatosabban élnek, még jobban figyelnek a környezetünk védelmére, hisz ez elengedhetetlen környezeti nevelõ munkánk hatékonnyá válásához. Az óvodában a felnõttek saját példájukon keresztül válnak hitelessé. Éves munkatervünket, napi munkánkat, a foglalkozási ágak témáit továbbra is a környezet megismerése köré tervezzük.

A „Zöld óvoda”-i tartalmak jelen vannak a különbözõ tevékenységekben, a nevelési feladatokban, mindennapi életünkben.

Óvónõink keresik az új lehetõségeket, saját szakmai fejlõdésük érdekében továbbképzéseken vesznek részt. Megosztjuk egymással tapasztalatainkat, gyakorlati életünk eredményeit.

Tudatos nevelõ munkánkat segítve környezeti munkaközösségünk összegyûjtött évszakonként meséket, verseket, ez a gyûjtemény segíti mindennapi életünket, megkönnyíti a napi felkészülést, hozzájárul az együttgondolkodáshoz.

A napi gondozási feladatainkban, az egészséges életmódra nevelésünkben jelen van a környezeti nevelés. Rendszeres, következetes munkánk hatására gyerekeink figyelnek a takarékosságra, környezetük tisztaságára. Rajtuk keresztül a szülõk környezettudatosságát is sikerült alakítanunk.

Fontos feladatunk a madarak védelme, életminõségének javítása, etetéssel, itatással, fészkelõ helyek biztosításával. Számtalan alkalommal figyelhettük meg a tojásokból kikelõ fiókákat.

A gyerekek csöndben, tágra nyílt szemmel állnak az odúk közelében s figyelték a hazatérõ madármamák gondoskodását. Az odúkat a Martongazda kft. munkatársai segítségével, rendszeresen ellenõrizzük, javítjuk. Sikerült szülõi segítséggel udvarunkon állandó madáritatókat elhelyezni, melyek napi ellenõrzését, feltöltését a gyerekek végzik. Munkájuk rendszeres és nagyon hatékony. Már több alkalommal szervezett a „Környezeti munkaközösség” kreatív apukáknak madárfészek készítõ versenyt, az itt készült ötletes etetõket a gyerekekkel együtt zsûriztük és kihelyeztük az óvoda udvarára.

A környezeti nevelés valódi színtere a szabad természet. A környezeti színtereken végzett tevékenységek, az ott szerzett tapasztalatok, megfelelõ alapot biztosíthatnak a késõbbi környezeti tanulmányokhoz.

Az udvar rendszeres karbantartásában segítenek a Martongazda Kft. munkatársai. Füvet nyírnak, gazolnak, karbantartási munkát végeznek. Segítenek új növények telepítésében a szülõkkel és gyerekekkel együtt.

Az udvar változatos felszíni formáival, megosztott felületeivel, növény és rovar világával, sokrétû lehetõséget biztosít a napjuk nagy részét a szabadban töltõ gyermekeknek. A legtöbb tapasztalat- és ismeretszerzésre az óvodai kiskertekben van lehetõségük.

Tavasszal, s az év folyamán kisméretû szerszámokkal folyamatosan gondozzák konyha-és virágos kertjüket óvodásaink. Ismerkednek a munkafolyamatokkal, a növények életével, a munka eredményének örömével. Együtt fogyasztják el a friss zöldségeket, gyümölcsöket.  Közösen tartják rendben az óvoda udvarát, söpörnek, gereblyéznek, havat lapátolnak, kihúzzák a gyomokat, locsolnak. Nagy örömmel vesznek részt az óvoda környékének széppé tételében, tisztántartásában. Õsszel segítenek a levelek összeseprésében, a komposztálóba szállításban.

Az idén beérett munkánk gyümölcse, tavasszal a bokrok, virágok alá saját készítésû komposztot tudtunk teríteni.

Udvarunkra bokrokat, fákat ültettünk, szülõi segítséggel, melyek árnyékot, fogyasztható gyümölcsöt s a madaraknak új élõhelyet biztosítanak. Ezek gondozásában szintén nagy örömmel segítenek gyerekeink.

A természet ünnepeirõl való megemlékezés már hagyománnyá vált óvodánkban.

2015-tõl új formában ünnepeljük a Madarak, fák napját. Kihasználva a MTA parkját, játékos akadályverseny keretében szereztek ismereteket gyerekeink. Színes madarakkal jelzett állomásokon várták az óvó nénik a gyerekeket.  Játékos feladatok, mozgásos gyakorlatok adtak lehetõséget a madarak, fák, környezetünk mélyebb megismerésére. A csoportok forgószínpad szerûen mentek állomásról-állomásra. Volt „Sasszem” játék, madarak hangjának felismerése, fák leveleinek-terméseinek azonosítása, fák kéregnyomatainak felfedezése… Vidám, jó hangulatban telt a délelõtt.

Hagyományápolásunk módját igyekszünk évrõl-évre színesebbé, sokrétûbbé tenni. Ezzel a gyerekeknek új, megélhetõ lehetõségeket nyújtani, melyek hozzásegítik õket a természet jobb, többoldalú megismeréséhez, új élmények átéléséhez. Ezáltal fejlesztjük környezetük iránti pozitív érzelmi viszonyukat.

A tavalyi évben elõször a Mihály napot is megünnepeltük, melyre meghívtuk a Pápay Ágoston Általános Iskola, Készségfejlesztõ Speciális Szakiskola és Kollégium diákjait. A közös programmal partneri kapcsolatunk bõvítésére törekedtünk, az integrációs szemlélet jegyében. Csoportjaink rendszeresen sétálnak, kirándulnak, túráznak. Környezetünkben sok szép terület vár felfedezésre, rácsodálkozásra.

Célunk, hogy élményhez juttassuk a gyerekeket, a közös mozgással, mozgásos játékokkal fejlesszük mozgáskoordinációjukat, kielégítsük mozgásigényüket. Játékosan ismerkedjenek az erdõ, mezõ állataival. Ismerjék s utánozzák hangjukat, mozgásukat.

Nagyon jó lehetõség a megismerõ tevékenységre az Erdei Ovis Tábor. Már másodszor vittük gyerekeinket, nagy siker volt. Más közegben, új élményekhez, tapasztalatokhoz juttattuk óvodásainkat. Megtapasztalhatták az egész napos együttlét elõnyeit, nehézségeit, javultak problémamegoldó, alkalmazkodó képességeik. Segítette szocializációjukat, a szülõtõl való elválást, önállósodást.

Rendszeresen szervezünk óvodai kirándulásokat, az óvoda közelebbi és távolabbi környékére. A szülõkkel elõzetesen megbeszéljük a programmal kapcsolatos információkat. A gyerekeket is felkészítjük a természeti környezetben való viselkedés szabályaira, felhívjuk figyelmüket a baleseti forrásokra. Fontosnak tartjuk a környezettudatos nevelésnek megfelelõ viselkedést.

Az eltelt években sikeres pályázatokban vettünk részt.

A TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0670 számú pályázat címe: „Martonvásári óvodában egészségnevelés és szemléletformálás”.

A pályázat keretében fõzõnapokat, bajnokságokat, túrákat, egészségnapokat, szemléletformáló elõadásokat szerveztünk.

A TÁMOP-3.4.2.A-11/2-2012-0019 "Együttmûködés az SNI gyermekek-tanulók integrációjáért Martonvásáron, Pusztaszabolcson, Velencén" elnevezésû pályázat célja az inkluzív szemlélet terjesztése, megvalósítása intézményünkben. így a Pápai Ágoston Általános Iskola és Készségfejlesztõ Szakiskola és Kollégium „Öko Kuckó” jó gyakorlat játékos foglalkozásain a gyerekek észrevétlenül sajátították el a természettudatos szemléletet. A pályázat keretében adaptáltuk a jó gyakorlatot az intézményre, tudatosan beépítve a zöld óvoda kritériumait.

A pályázatok adta lehetõségeket ki kívánjuk használni a fenntartási idõ után is, mivel sok lehetõséget adnak gyermekeink nevelése során.

Kapcsolatunk tovább mélyült városunk intézményeivel. Annak érdekében, hogy jobban megismerjük egymás munkáját, részt veszünk egymás rendezvényein. Óvodásaink családjai örömmel veszik az intézményen kívüli lehetõségeket is.

A gyerekbarát étkezés megoldásában segítségünkre volt az új törvény, mely elõírja a gyerekek egészséges étkezésének biztosítását. Új beszállítónk biztosítja az egészséges ételeket, ételallergiás gyerekek megfelelõ étkeztetését. A napi gyümölcs fogyasztása továbbra is megoldott a beszállító s a szülõk segítségével. Így gondoskodunk a változatos gyümölcsök, magvak, zöldségek fogyasztásáról.

Továbbra is élõ a kapcsolatunk a védõnõkkel. Óvodánk védõnõje rendszeresen látogatja a csoportokat, segíti, kiegészíti munkánkat ismeret átadó játékos foglalkozásokkal, melyek az eltelt idõszakban az egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretekrõl szóltak.

Munkánkhoz az eszközöket továbbra is költségvetésbõl, alapítványunk bevételébõl, a szülõk segítségével megrendezett papírgyûjtésbõl biztosítjuk.

A víztakarékosság megoldásához elindítottuk az esõvízgyûjtõ tartály beszerzését.

Mindennapi életünket, környezeti munkánkat folyamatosan a helyi sajtóban mutatjuk be.

Az Váci Apor Vilmos Katolikus Fõiskola felkérésére 2015-ben a Brunszvik Teréz Szakmai Napok Nemzetközi Kisgyermek-nevelési Konferencia keretében Cserna Sándorné tartott elõadást arról, hogy hogyan ünnepeljük a zöld napokat óvodánkban.

Energiatakarékos felújítások történtek a régi épületrészben. Szabályozható radiátorokra cserélték a régi elavultakat, hõszigetelt ablakok lettek beépítve az egész épület részbe. Az új építésû részen a fal is hõszigetelt.

Úgy érzem, a mögöttünk álló idõszak segítette a környezettudatos nevelés átgondolását, elmélyítését, ösztönöz bennünket új lehetõségek keresésére. Munkánkat a fenntartó és a szülõk támogatásával valósítjuk meg.

Cserna Sándorné óvodapedagógus, Környezeti munkaközösség vezetõje

 

"...  évente egy nap szenteltessék a madarak és fák védelmében."
                                                                                                     Herman Ottó


Óvodai nevelésünk része a természet megfigyelése, óvása. A gyerekekkel közösen rácsodálkozunk a természet csodáira, megfigyeljük környezetünk változásait, figyeljük a felhõk mozgását, az udvarba betévedt cica surranását, hallgatjuk a madarak énekét. Együtt ünnepeljük a természet ünnepeit (állatok- víz- föld, madarak, fák napja). Közösen ünnepeltük májusban a Madarak, fák napját.
Szerencsések vagyunk, mert udvarunkon sok féle fa található, termõ s díszfa egyaránt, ahol a gyerekeknek van módjuk megismerni a különbözõ fajtákat.
A kisebbek a gyümölcsfákat ismerik meg elõször, fogyasztják gyümölcseiket, a nagyobbak már a díszfák nevét is ismerik, beazonosítják levelüket, termésüket.
Igyekszünk mindig valami újat csempészni és változatossá tenni ezeket a napokat.
Volt, amikor madaras képek nézegetésével és hangjuk bemutatásával ismerkedtek a gyerekek, vagy bábelõadással tettük élményszerûvé ezt a napot.
Idén elõször közösen a kutatóintézet parkjában tartottuk a madarak, fák napját.  
A park a megismerõ tevékenység széles palettáját tárja elénk, sok élményre, mozgásra ad lehetõséget. Környezeti munkaközösségünk ezt a lehetõséget ragadta meg és vitte ki a természetbe a gyermekeket.
Május 8-án, 7 csoport egyéni tempóban kisétált a parkba. Színes madarakkal jelzett, állomásokon várták az óvó nénik a gyerekeket.  Játékos - elméleti feladatok, mozgásos gyakorlatok adtak lehetõséget a madarak, fák megismerésére.
A csoportok forgószínpad szerûen mentek állomásról, állomásra:
Az elsõ állomáson fák kéreg nyomatát készítették el. Ezt követõ állomáson fák leveleit, terméseit azonosították. Ahogy továbbmentek, madarak hangját hallgatták s felismerés után társították a madár képével.  Következett a sorban a „mi nem illik oda” játék ahol fel kellett ismerni, ami nem odavaló - pl. gólyának rövid lába és csõre volt. A tökéletes látás, matematikai ismeret elengedhetetlen volt a sasszem játékban, a madarak képeit kellett megkeresni a bokrokban, s annyit elhelyezni a madárházakban amennyi pötty volt a házakon. A kukackeresõ játékban jót szaladgálhattak a gyerekek. Mozgás mellett egy kis agytorna se maradhatott el, az utolsó állomáson puzzle-ból kellett a madarakat összerakni és felismerniük.
Jó volt látni a gyerekek kipirult arcát, érdeklõdõ tekintetüket s a felfedezés örömét arcukon.
Mondhatjuk izgalmas, ismereteket nyújtó, élménnyel teli délelõtt volt.
Igyekszünk minden ilyen és hasonló ünnepet számukra felejthetetlenné tenni.
Jön a nyár, a szabadidõ, használják ki a gyerekekkel közös kirándulásra, felfedezõ túrákra.
Részesei lehetnek gyermekük örömének, melyet a megtapasztalás, a felfedezés vált ki.


Csernáné Piroska
Munkaközösség vezetõ


 

 

 

Bejelentkezés
Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése
 
518,684 egyedi látogató